Skip to main content

Algemene voorwaarden

Al het materiaal op IntensiveCare.help is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden gebruikt ter vervanging van officiële documenten, noch het advies van een gekwalificeerde professional.

De inhoud op IntensiveCare.help en eventuele gekoppelde materialen zijn niet bedoeld als en mogen niet worden opgevat als medisch advies. Als de lezer of een andere persoon een medisch probleem heeft, dient hij of zij een arts met de juiste expertise of een andere gezondheidswerker te raadplegen.

Negeer nooit professioneel medisch advies en stel het zoeken niet uit vanwege iets dat u heeft gelezen op IntensiveCare.help of in gelinkte materialen. Als u denkt dat u een medisch noodgeval hebt, bel dan onmiddellijk uw arts of de alarmdienst.

De informatie op IntensiveCare.help heeft geen relatie met een universiteit, ziekenhuis, praktijk of andere instelling waarbij de auteurs zijn aangesloten.

Deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst (‘overeenkomst’) wordt gesloten tussen ‘u’ (de lezer of een andere gebruiker van IntensiveCare.help), M.H. de Rooij (hoofdauteur) en het auteursteam. Uw toegang tot en gebruik van IntensiveCare.help is onderworpen aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Door IntensiveCare.help te bezoeken, te lezen of anderszins te gebruiken, stemt u hierbij in met deze algemene voorwaarden. IntensiveCare.help behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Gebruikersvoorwaarden

(1) Gereserveerde rechten en verlening van beperkte licentie

Copyright © IntensiveCare.help. Alle rechten voorbehouden.

IntensiveCare.help bezit de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, van deze website, of heeft de benodigde licenties verkregen om het materiaal op de website weer te geven.

Als gebruiker van deze website krijgt u een beperkte licentie om korte fragmenten van de informatie alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commercieel gebruik te gebruiken (weergeven of afdrukken), op voorwaarde dat de informatie niet is gewijzigd. Elk ander gebruik van de informatie is verboden. Geen van de informatie mag op andere wijze worden gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd of opnieuw worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IntensiveCare.help.

(2) Geen Advies of Garanties

Gebruikers van deze website zijn volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van al het materiaal op deze website. De informatie op IntensiveCare.help wordt uitsluitend voor educatieve of informatieve doeleinden verstrekt. Het is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies, medisch, juridisch of anderszins.

Toegang, lezen of anderszins gebruiken van IntensiveCare.help creëert geen arts-patiëntrelatie tussen u en de hoofdauteur. Het verstrekken van persoonlijke of medische informatie aan de hoofdauteur creëert geen arts-patiëntrelatie tussen u en de hoofdauteur of auteurs.

Niets op IntensiveCare.help is bedoeld om een ​​arts-patiëntrelatie tot stand te brengen, de diensten van een getrainde arts of zorgverlener te vervangen, of anderszins als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

U stemt er hierbij mee in dat u geen medische of gezondheidsgerelateerde beslissing zult nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd is op materiaal afkomstig van IntensiveCare.help. U moet niet vertrouwen op enige informatie op IntensiveCare.help en aanverwant materiaal bij het maken van medische, gezondheidsgerelateerde of andere beslissingen. Raadpleeg voor alle aangelegenheden die verband houden met uw gezondheid een arts of een erkende gezondheidswerker in uw gemeenschap.

IntensiveCare.help biedt geen garantie voor de kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid of tijdlijnen van de informatie op de website. Hoewel er inspanningen zijn gedaan om de verstrekte informatie te verifiëren, kan de website typografische of andere fouten bevatten en mag er niet worden aangenomen dat deze foutloos is. Sommige informatie over IntensiveCare.help is verstrekt door derden en is niet noodzakelijk geverifieerd door IntensiveCare.help.

Door de website te gebruiken, stemt u ermee in dat IntensiveCare.help niet verantwoordelijk is voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of enige andere schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website, inclusief het verlies van gebruikersgegevens, verloren gegevens, verloren bedrijfswinsten, zakelijke onderbreking, persoonlijk letsel of enig ander persoonlijk of financieel verlies.

(3) Geen Goedkeuring

De website kan links naar andere sites bevatten. Deze links worden ter referentie aangeboden om gebruikers te helpen andere internetbronnen te identificeren en te vinden die mogelijk interessant zijn. Andere partijen dan IntensiveCare.help ontwikkelen en onderhouden deze andere sites onafhankelijk. Daarom aanvaardt IntensiveCare.help geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of geschiktheid van de informatie op dergelijke sites. Bij het aanbieden van links naar andere sites treedt IntensiveCare.help niet op als uitgever of verspreider van het materiaal op deze andere sites en streeft het niet naar controle over de inhoud van, of enige vorm van redactionele controle over dergelijke sites.

Een link naar een andere site mag niet worden geïnterpreteerd als dat IntensiveCare.help is gekoppeld aan of wettelijk bevoegd is om een handelsmerk, handelsnaam, logo of auteursrechtelijk beschermd symbool te gebruiken dat in de link of de beschrijving van de link naar een andere sites. Bovendien mag de vermelding van een andere partij of haar product of diensten op de site niet worden opgevat als een goedkeuring van die partij of haar product.

(4) Handelsmerken

Bepaalde woorden, zinnen, namen, ontwerpen of logo’s die op de website worden gebruikt, kunnen handelsmerken of dienstmerken van andere entiteiten zijn. De weergave van dergelijke merken of namen op de website betekent niet dat IntensiveCare.help of andere entiteiten een licentie of machtiging van welke aard dan ook hebben verleend om dergelijke merken of namen te gebruiken.

(5) Inzendingen

Alle informatie die via de website aan IntensiveCare.help wordt verstrekt is eigendom van IntensiveCare.help en is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving. IntensiveCare.help is vrij om voor elk doel de ideeën, concepten, knowhow of andere technieken te gebruiken die verstrekt zijn aan IntensiveCare.help via de website of verzonden via e-mail, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door IntensiveCare.help. Verder is IntensiveCare.help niet onderworpen aan geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot dergelijke informatie die haar is verstrekt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is door IntensiveCare.help.

Het internet is geen veilig medium en privacy kan niet worden gewaarborgd. Internet en e-mail is kwetsbaar voor onderschepping en vervalsing. IntensiveCare.help is niet verantwoordelijk voor enige schade die u of een derde partij kan lijden als gevolg van de overdracht van vertrouwelijke informatie die u aan IntensiveCare.help via internet verstrekt, of voor fouten of wijzigingen die zijn aangebracht in verzonden informatie.

(6) Toegang en Interferentie

Door de website te gebruiken, stemt u ermee in dat u geen apparaat, software of routine zult gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U stemt ermee in dat u geen robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces zult gebruiken om een “onredelijke of onevenredig grote belasting” op de infrastructuur van IntensiveCare.help te leggen. Een “onredelijke of onevenredig grote belasting” is er een die andere leden van onze website belet om een eerlijke toegang te krijgen tot webgebaseerde systemen en bronnen.

(7) Rechtskeuze

Op de toegang en het gebruik van deze website en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de toegang of het gebruik van IntensiveCare.help en / of het gebruik van informatie afgeleid van deze website zal uitsluitend worden voorgelegd aan en definitief worden opgelost door de bevoegde rechter in Nederland, met uitsluiting van enige andere rechtbanken in een andere land.

25-01-2019